مهدی مفیدی احمدی

اعضاء موسس پایگاه آموزش ریاضیات
 • دبیر ریاضی دبیرستانهای استان زنجان از سال ۷۴
 • عضو اجرایی و مدرس خانه ریاضیات زنجان
 • مدرس ریاضی دانشگاههای زنجان، علوم پایه زنجان، فرهنگیان و پیام نور
 • طراح چندین نرم افزار آموزش ریاضی
 • تارنماهای شخصی: epmath.ir و  aparat.com/mofidy
 • ایمیل: mofidy@elenoon.ir
 • شناسه پیام رسان های ملی «سروش» و «ایتا»: mofidy@
 • مقالات پژوهشی:
 1. On the conjugacy classes of a p-group, Proc. 31 St. Iranian math. Conf. 2000.
 2. On automorphisms of a class of special p-groups, Arc. Math. 77 2001.
 3. The number of conjugacy classes of Verardi’s special p-group (II), Intern. Math. Journal 3.2003 no. 11.
 4. On the classification of PSL(2,p^n), Proc. 38 st. iranaian math. Conf. 2007.
 5. Some Results in Multiple Commutativity Degree, 48 st. iranaian math. Conf. 2017.